Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2014

12:00

January 02 2014

zethius
20:12
5958 e31e 500
Reposted fromdecepcion decepcion viaiwillbefine iwillbefine
zethius
19:39
Powoli zabija mnie lęk, że nigdy się nie spełnię
— Czeski "Niespełnienie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiwillbefine iwillbefine
19:38
4831 c69f 500

how to just be

Reposted fromstonerr stonerr
19:37
4827 ae28
psylocybin peak
Reposted fromstonerr stonerr
zethius
15:05
Okrzyknięty złem, guzem istniejącym tylko by krzywdzić egzystuję jako kadź kwasu rozmyślając. Czemu nikt nie bierze pod uwagę szalonej możliwości, że krzywda może

dziać się i mi? Że ten kwas miał być garnkiem rosołu dla kogoś na wyzdrowienie?
Otoczenie zamiast przypraw rzuca mi cyjanek i arszenik, co więc w tym dziwnego, że miast leczniczej zupy powstaje trucizna?
Gdybym miał wierzyć w karmę to tylko w tą czarną, a symbol Yin i Yang stałby się tylko przecinkiem.
Siedzę i myślę. Leżę i myślę.

Zło chyba tak już ma, że nie powinno cierpieć, a ja pracuję tu tylko na pół etatu.
— 2 I 2014
Reposted bycaligula caligula

December 31 2013

zethius
05:02
4279 eb78
Reposted fromkurna kurna viafatu fatu
zethius
05:02
4607 9350
Reposted fromkaha kaha viafatu fatu
04:58
3435 18c9
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viacaligula caligula
zethius
04:57
7591 b94d
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viacaligula caligula
02:55
8354 ce42 500

dekutree:

lets go here

Reposted frommagica magica vianoisetales noisetales
zethius
02:51
5755 a1c7
Reposted fromglasswicc glasswicc viadisheveled disheveled
zethius
02:50
8213 4bb2 500
Reposted from0 0 viacatarino catarino
02:47
0083 8112
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu vianoisetales noisetales
zethius
02:46
Reposted fromqb qb viaherrnett herrnett
02:46
4796 eae3 500
zethius
02:43
Łatwiej poznać ludzkość niż pojedynczego człowieka.
— Francois La Rochefoucauld
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viafatu fatu
zethius
02:43
7201 ab14
Reposted fromkaha kaha viafatu fatu
zethius
02:34
zethius
02:33
0230 2ee5 500
Reposted fromKapelusznica Kapelusznica viaiwillbefine iwillbefine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl